Skip to main content

PRIVACY

Een nieuwe Europese verordening inzake bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op 25 mei 2018. Het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Wij houden eraan u te informeren deze website en de werkprocessen GDPR-conform zijn. In onze privacy policy kan u lezen hoe we dit doen.

Praktijk Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA

1. Wie?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA met zetel te 8300 Knokke-Heist, Krokussenpad 2A en als contactpersonen: Dr. Hendrickx Benoit: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de patiënt”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Een arts treedt op behandelaar voor een bepaalde pathologie en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig hebben. In de interactie met andere artsen, overheden, gezondheidszorginstellingen en gezondheidsmedewerkers, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt. De persoonsgegevens van onze patiënten worden enkel verwerkt in het kader van de behandelingen die aan ons, Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA, worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten de praktijk, Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA, niet.

4. Duur van de verwerking

Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op patiëntendossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de patiëntbelangen. Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA heeft bovendien de keuze gemaakt voor de software van Doctena die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). (Artikels 24 en 28 GDPR)

6. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA. Daarnaast hebt u steeds het recht om Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., per post naar Krokussenpad 2A te 8300 Knokke-Heist, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. Cookies

Het surfen op de website van Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

8. Nieuwsbrieven

Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA neemt zijn rol als arts ernstig en wenst zijn cliënten graag pro-actief te informeren omtrent belangrijke wijzigingen in de wetgeving of trends in de Plastische Heelkunde, die mogelijks voor de patiënt gevolgen kunnen hebben. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verzoekt Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA elke cliënt om een voorafgaande toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. Bij elke vorm van informatieve communicatie zal Dokter Hendrickx Plastische Heelkunde BVBA steeds de mogelijkheid bieden om de gegeven toestemming terug in te trekken, mocht dat eventueel nodig zijn.

9. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.